• Hartley's The English Shop Arnhem

PRIVACY VERKLARING   PRIVACY STATEMENT

MET HET DOEN VAN EEN BESTELLING EN VERKLAART U ONDERSTAANDE GELEZEN TE HEBBEN 
EN DAT U ZELF VERANTWOORDING AFDRAAGT VOOR DE NALEVING HIERVAN.          

Via de website worden privacygevoelige gegevens verwerkt.

Hartley’s Arnhem acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens   (Wbp) stelt.

Dit betekent o.a.:

1. Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
     Dat doen wij via deze privacyverklaring.

2. Wij u eerst vragen om uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens de zogenoemde
     NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, e.d.) te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist.

3. Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage  te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 Hartley’s Arnhem is de verantwoordelijke  voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen.             

Dit zijn uitsluitend uw NAW gegevens, aangevuld met telefoon en emailadres.
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij bij de afhandeling gebruik van uw NAW gegevens voor de goede afhandeling.

MET HET DOEN VAN EEN BESTELLING            

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website op de hoogte brengen van onze nieuwe producten
en eventuele diensten via een nieuwbrief per email.

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen van uw persoonsgegevens,
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Gelieve uw gegevens op onderstaand formulier in te vullen.
Door het aanvinken van het vakje geeft u toestemming voor vermelding in onze database.
En dat u akkoord gaat met het privacybeleid.

BY DOING AN ORDER AND DECLARE YOU HAVE READ BELOW
AND THAT YOU ARE RESPONSIBLE FOR ITS COMPLIANCE.

Privacy-sensitive data is processed via the website.

Hartley's Arnhem considers a careful handling of personal data of great importance.
Personal data is therefore carefully processed and secured by us.

In our processing we comply with the requirements set by the Personal Data Protection Act (Wbp).

This means, among other things:

1. We clearly state the purposes for which we process personal data.
     We do this via this privacy statement.

2. We first ask you for explicit consent to your so-called personal data
     Name and address details (name, address, place of residence, etc.) in the cases where your permission is required.

3. We respect your right to provide your personal data for inspection, correct or delete.

 Hartley's Arnhem is responsible for data processing. In this privacy statement we explain which data we collect.

These are only your name and address details, plus telephone and e-mail address.
When you place an order with us, we will use your name and address details for the proper handling.

WITH THE ORDER OF AN ORDER

We can inform you of our new products in addition to the information on our website
and any services via a newsletter by email.

We do not publish your customer data.

For questions about our privacy policy or questions regarding access to and changes to your personal data,
You can contact us at any time via the information below.


Thanks in advance.

Sincerely,
Hartley's
Arke Noachstraat 6
6811DN Arnhem

Please fill in your details on the form below.
By checking the box you give permission for entry in our database.
And that you agree with the privacy policy.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,  
Hartley’s 
Arke Noachstraat 6 
6811DN Arnhem